Grønfjelldal Montessoriskole – Oppvekstbygda

Vår skole

I naturskjønne omgivelser i Grønfjelldalen tilbyr vi grunnskole med Montessori som pedagogisk retning til alle som har barn fra 1- 7. klassetrinn.

Det er gratis og gå ved vår skolen, vi lager og spiser lunsj og frukt hver dag sammen. Elver som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til gratis skyss.
Den private barnehage Moltekarten gårds- og naturbarnehage og SFO har lokaliteter i samme bygg som skolen.

Følg oss gjerne på facebook.
Last ned kort presentasjon om oss
Klikk her for å lese mer om montessoripedagogikken

Da Montessoripedagogikken bygger på et syn hvor barnet er i sentrum og at ev av dens viktigste mål er å gi barna forståelse av hvordan alt i verden henger sammen passet for oss. Både barnesynet, men også vår bygdekultur, der skaperglede, pågangsmot og optimisme står sentralt, la allerede god grobunn for å lykkes med denne pedagogikken.

Skoleruta 2021/2022

Skolestart for elevene:
23. august
Høstferie:
6., 7. og 8. oktober
Fridag elever:
19. november (planleggingsdag ansatte)
Siste skoledag før jul:
21. desember
Elevstart etter nyttår:
4. januar
Vinterferie:
f.o.m. 28. februar t.o.m 4. mars (uke 9)
Påskeferie:
f.o.m. 11. april t.o.m 19. april (uke 15)
Fridag elever:
17., 26., 27. mai og 6. juni
Siste skoledag:
23. juni

Grunnlag og visjon

Det som vi synes er så fint med denne pedagogikken, er at den er så optimistisk og den gir hvert enkelt barn muligheten til å utvikle en unik personlighet og mulighet for å bli den beste utgaven av seg selv. Den har troen på at alle barn driver seg selv framover mot selvstendighet, bare vi voksne lar de få lov. Og den legger til rette for at barna skal bli kreative og innovative, noe som dagens samfunn skriker etter.

Vår visjon er:

Vi skal utdanne unger som skal skape det gode liv! De beste omsorgsarbeiderne, de beste kulturarbeiderne, de beste lærerne, de beste entreprenørene. Vi skal dyrke det gode trygge oppvekstmiljøet og lokalsamfunnet. Da har vi om noen år en generasjon med stolte, selvstendige elever- fra oppdrettsanlegget for ildsjeler og entreprenører.”
INNTAK

Hvem kan søke?


Alle som har barn i skoletrinnene 1-7. klasse kan søke. Skolen er gratis, elevene som har krav om skyss, tilbys gratis skyss til skolen. Inntak av elever skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelsene i opplæringsloven, privatskoleloven og av Inntaksreglement fastsatt av skolens styre. Søknadsfrist til skoleplass ved Grønfjelldal Montessoriskole er 1. fredag i februar for påfølgende høst.

Link til søknadsskjema
Link til inntaksreglement

Ansatte og styret


Ved skolen er det tre allmennlærere med mange års erfaring fra offentlig skole, en spesialpedagog og to assistenter. En av lærerne er ferdig Montessoriutdannet og en er under utdanning.

Lena Nystrøm, Daglig leder/rektor
Montessoripedagog, Tlf 473 09 430
lena.nystrom@gronfjelldalmontessori.no

Simon Nystrøm, Kontaktlærer, Tlf 908 94 954
simon.nystrom@gronfjelldalmontessori.no

Ida Hovind, Kontaktlærer, Tlf 933 76 406
ida.hovind@gronfjelldalmontessori.no

Solveig Fagerjord, Lærer, Tlf 958 06 182
solveig.fagerjord@gronfjelldalmontessori.no

Anne-Mari Runhaug, Assistent, Tlf 995 01 544

Emilia Storvoll, Assistent, Tlf 413 67 350

Foreldreutvalg


Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal jobbe for et godt skolemiljø. Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene. Samarbeide med elevrådet, daglig leder og lærere. Informere å høre alle foreldre om aktuelle saker. Arrangere samlinger for foreldre og lærere, storforeldremøter med ulike temaer. Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Foreldrerådet og FAU Representanter til FAU velges for 2 år av gangen og valget gjøres på det siste foreldremøtet for hvert klassetrinn/hver gruppe før sommerferien.

Dialog og samarbeid mellom foreldre og skole – til beste for elevene!

Link til vedtektene våre.

Hverdagen ved skolen

For bilder og ting vi gjør i skoletiden, se gjerne på vår Facebookside!

Oversikt skoledokumenter
klikk her.

Elevene er fordelt på to trinn:
Småtrinnet består av 1. – 3. klasse og mellomtrinnet er 4. – 7. klasse.

Skoledagen består av to arbeidsøkter.
Første arbeidsøkt 08.15 – 11.00.
Trim 11.00 – 11.15.
Lunsj 11.15 – 11.45.
Friminutt 11.45 – 12.15.
Lesing fra 12.15 – 12.45.
Andre arbeidsøkt 12.45 – 14.15.

Hva de vil lære, hvor de vil lære, hvem de vil jobbe sammen med og hvor lenge de vil arbeide er stort sett valgfritt innenfor vise rammer. Så dersom du titter inn i klasserommene våre vil du antagelig se noen elever som jobber alene, noen jobber sammen i grupper, noen ligger på gulvet, noen sitter ved bord og noen er kanskje i gangen. Dette kan virke kaotisk, men målet er aktive interesserte barn med fokus på sine oppgaver.

De får presentasjoner oppbygd holistisk om ulike fagemner, og mulighet til å fordype seg i disse. Læring skjer i sitt rette miljø så langt det er mulig. Skal vi lære om ulike typer blad, går vi ut i skogen og plukker blad for så å studere ulikheter og likheter. Ønsker vi å lære om gårdsliv, besøker vi en gård.

Lunsj
Aldersblandede grupper har ansvar for å tilberede maten sammen med en voksen, den varer fra 11:15 til 11:45. Arbeidsoppgaver i forbindelse med lunsjen er å tilberede og dekke på og av bordene.

Familien
Skolen legger vekt på et nært samarbeide med hjemmet. Vi inviterer også de foresatte til å observere i klasserommet, delta i undervisning og doning. Dette kan avtales direkte med de ansatte.

Foreldremøter
Det blir gjennomført foreldremøter for begge grupper to ganger i skoleåret, henholdsvis i september og april.

Følg oss på Facebook